accountchevron downchevron leftpersonsno notificationsfriendscowno favoritesno search resultsno appointmentsno giftcardsdeletearrow rightsendcalendar

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorwerp

Resengo is een initiatief van Resengo NV waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Junostraat 21, BE-2600 Berchem en als BTW-nummer BE 0479.650.944 heeft, verder Resengo genoemd. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Resengo op www.resengo.com, verder Resengo genoemd. De gebruiker (zij het in hoedanigheid van bezoeker en/of publicerend bedrijf) van Resengo wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Resengo behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Resengo en zal automatisch van kracht worden dertig

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Resengo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op Resengo. Dit geldt zowel voor informatie die door Resengo zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op Resengo geven geen recht op een financiële compensatie. Resengo is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Resengo biedt Resengo.com uitdrukkelijk aan 'zoals ze is'. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Resengo kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem. Resengo is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Resengo oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Resengo NV de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Resengo en de eigenaars van deze sites. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Resengo behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

Resengo®, iXtranet® en Edentity® zijn geregistreerde merken van Resengo. Deze termen en grafische elementen zoals logo's eigen hieraan mogen enkel gebruikt worden in referentie naar oplossingen en websites van Resengo. De adresgegevens van bedrijven zijn ofwel geplaatst door de bedrijven zelf ofwel opgenomen in de selectie door Resengo en verzameld via publieke gegevensbronnen zoals Google en derhalve ook geen eigendom van Resengo. Extra gegevens die gepubliceerd worden door (zoals bv beschrijving, foto's) en over bedrijven (zoals bv feedbacks) beschouwen wij als eigendom van de bedrijven zelf. Deze gegevens mogens dus enkel gebruikt worden mits expliciete toestemming van het bedrijf in kwestie zelf.

Artikel 4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Meer info: privacyvoorwaarden

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Resengo heeft als enige doel het uitbouwen van een gebruiksvriendelijk reserverings-platform waarbij de gebruiker volledige controle over en inzage heeft in zijn eigen gegevens en hij/zij enkel de informatie ontvangt waarvoor hij/zij expliciet gevraagd heeft. Indien u op een bepaalde manier als gebruiker ervaart dat deze doelstelling niet gehaald wordt, dan vragen wij u uw klacht te formuleren naar abuse@resengo.com